Nové uvolnění vladních opatření - výklad advokáta

11.05.2020, 10:10

V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 30. 4. 2020 č.490 a 493(dále jen „Usnesení 490“a„Usnesení 493“) si tímto dovoluji aktualizovat své předchozí stanovisko ve vztahu kčinnostem České unie sportu, z.s.
Veškerá opatření dle Usnesení 490 a 493 jsou účinná ode dne 11. 5. 2020 od 00:00 hod.

Dle Usnesení 493, je nadále zakázána přítomnost veřejnosti ve vnitřních bazénech a saunách. V případě poskytování služeb na vnitřních sportovištích pak došlo k dalšímu uvolnění, a to především v tom ohledu, že již není definován omezený počet sportovišť. Poskytovat služby tedy nově lze na veškerých vnitřních sportovištích (vyjma vnitřních bazénů), přičemžbudou muset být dodržena kumulativně následující pravidla:

 • omezitpřítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou organizovaných tréninků vrámci oddělených aktivit a skupin
 • nelze používat šatny a sprchy, a to ani za zpřísněných hygienických podmínek,
 • vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, s výjimkou organizovaných tréninků vrámci oddělených aktivit a skupin.
 • zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem, což znamená zvýšenou náročnost na zajištění desinfekčních prostředků a stanovení pravidel plnění této povinnosti (každý klient po své činnosti učiní sám, nebo bude zajišťovat personál,
 • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují(orga­nizačně obdobně jako předchozí bod),
 • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty, tak aby při tom nedocházelo ke kumulaci osob na jednom místě,
 • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovémukonče­nícvičení, ideálně vmístě, kde může probíhat kontrola ze strany provozovatele (recepce apod.),
 • prodávat pouze balenénápoje a balenépotraviny,
 • upravit časovýharmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhlúklid, vyvětránía dezinfekce prostor(jedná se o zajištěníčasového rozmezí mezi každými 2 lekcemi (tréninky).

Na základě shora uvedeného bude tedy třeba, aby provozovatel rozlišoval při provozu sportoviště ryzí veřejnost (tedy neorganizované sportovce) od sportovců organizovaných(a­matéři i profesionálové). Výjimka zrozestupů a zužívání ochrany dýchacích cest se tedy bude vztahovat pouze na organizované sportovce, přičemž lze usuzovat, že ve stejnou dobu by se na vnitřním sportovišti nemělinacházet sportovci neorganizovaní. Jako příklad uvádím režim u několikaspor­tovních odvětví:
• Aerobic: je možné zpřístupnit jak komerční hodině aerobiku (s rouškami a rozestupy), tak organizovanému klubu sportovního aerobiku (bez roušky a bez rozestupů),
• Squash: lze zpřístupnit jen organizovaným sportovcům vrámci jejich tréninku (bez roušky), jelikož pro komerční hodiny neorganizovaných sportovců platí rozestup 2 metry, což je vpodstatě nerealizovatelné,
• Kolektivní sporty: lze zpřístupnit jen organizovaným sportovcům vrámci jejich tréninku (bez roušky), jelikož pro komerčníhodiny neorganizovaných sportovců platí rozestup 2 metry, což je vpodstatě nerealizovatelné,

V rámci organizovaných skupin pak není nijak stanoven ani početspolečně sportujících osob, zčehož lze dovodit, že se na danou činnost budou vztahovat výhradněomezení dle Usnesení 490.

Poskytování služeb na venkovních sportovištích již není nijak regulováno, a proto lze dovodit, že tato sportoviště lze zpřístupnit komukoliv rovněž za dodržení obecných podmínek dle Usnesení 490.

Dle Usnesení 490, kterým se omezuje volný pohyb osob, je pak stanoveno, že sportovánína sportovištích, v parcích, v příroděa na jiných veřejněpřístupných místech, musí probíhat za splnění následujících podmínek:

 • společně sportuje nejvýše 100 osob,
 • nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobnázařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používánízáchodůza podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit prováděnízvýšených hygienických opatřenízejména dezinfekce rukou, ale takémíst, kterých se běžnědotýkajíruce.

Zvýše uvedeného je tedy zřejmé, že je tento režim nastaven pro veškerá sportoviště (vnitřní i venkovní, nejsou-li omezena jinou regulací, jako např. vnitřní bazény nebo omezení pro přítomnost veřejnosti vprovozovnách vnitřních sportovišť – viz výše).

Je třeba však upozornit, že zdané úpravy vypadla výjimka zpovinnosti použít ochranu dýchacích cest (výslovně uvedeno pouze vpřípadě organizovaného sportu), což může znamenat znovuzavedení této povinnosti pro veřejnost i na venkovních sportovištích. Zamýšlení takového zpřísnění však úplně nepředpokládám, nicméně doporučuji tuto otázku dále sledovat zhlediska výkladu státních orgánů.

Pro organizovaný sport (amatérský i profesionální) pak platí následující pravidla:

 • na sportovišti se nacházíve stejném čase nejvýše 100 osob,jedná se tedy o veškeré osoby na jednom sportovišti;
 • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
 • sportovci v dobětréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který bráníšíření kapének, platí tedy výslovně pro sportovce
 • realizační tým tedy není zvýjimky vyňat-na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekcirukou,
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobnázařízení,ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používánízáchodůza podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit prováděnízvýšených hygienických opatřenízejména dezinfekce rukou, ale takémíst, kterých se běžnědotýkajíruce.
 • po skončenítréninku bude prováděna pravidelnádezin­fekce všech použitých tréninkových pomůcek;

Oproti předchozí úpravě dochází tedy knavýšení počtu osob, které mohou společně sportovat, a především kumožnění organizované činnosti na vnitřních sportovištích vrežimu shodném se sportovišti venkovními.Vtuto chvíli se domnívám, že tedy není limitováno žádné sportovní odvětví, pokud je provozováno za shora uvedených podmínek(neplatí pro vnitřní sportoviště, kde dochází kposkytování služby – krátkodobý nájem).

Nově jsou na základě Usnesení 490 povoleny i sportovní akce (soukromé i veřejné) s maximálním počtem současně přítomných osob ve výši 100. Zadodržení tohoto maximálního počtu osob a dalších výše uvedených podmínek, tedy lze uspořádat např. přátelské fotbalové utkání vrámci klubů organizovaných ve FAČR.

Nově lze rovněžuspořádat veškerá jednání spolkových orgánů (valné hromady apod.), a to vmaximálním počtu 100 osob za dodržení rozestupů nejméně 2 metry, zajištění desinfekčních prostředků v místě konání a dodržení povinnosti nošení ochrany dýchacích cest.

Závěrem doporučuji, aby vkaždé situaci bylo jednotlivými subjekty postupováno individuálně tak, aby byl co nejvíce zachován smysl přijatých mimořádných opatření, jelikož i vyhodnocování jednotlivých situací bude ze strany orgánů státní správy bude značně individuální.

Neupravenou,a ne zcela jasnou otázkou pak zůstává výkon organizovaného sportu na vlastním nebo dlouhodobě pronajatém (nedochází kposkytování služby) vnitřnímbazén. Tuto otázku proto doporučuji konzultovat sNárodní sportovní agenturou a rovněž příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.

Závěry:

1.Trvánadálezákaz přítomnosti veřejnosti ve vnitřních bazénech. Otázka výkonu organizované sportovní činnosti ve vlastním dlouhodobě pronajatém vnitřnímbazénu je nejasná, a proto doporučuji konzultovat sNárodní sportovní agenturou a rovněž příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.
2.Vpřípadě organizovaného sportu platí shodný režim pro vnitřní i venkovní sportoviště, zejména: max. 100 osob, bez roušky, pouze WC.
3.Vykonávat sportovní činnost na venkovních sportovištích, vparcích, vpřírodě a na jiných veřejně přístupných místech lze vpočtu max. 100osob a bez šaten (pouze WC).
4.Výjimka zpovinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro organizovaný sport (amatérský i profesionální), a to pouze pro sportovce.Vpřípadě sportování veřejnosti na venkovních sportovištích doporučuji sledovat výklad orgánů státní správy.
5.Lze pořádat sportovní akce (veřejné i soukromé) vmaximálním počtu 100 současně přítomných osobza dodržení dalších podmínek.
6.Lze pořádat jednání spolkových orgánů vmaximálním počtu 100 osobza dodržení dalších podmínek.
7.Sportování veřejnosti na vnitřních sportovištích je možné pouze srozestupy (2 m) a s ochranou dýchacích cest.

S pozdravem JUDr. Daniel Viduna, LL.M., advokát