Akce

 • MTB Junior série 2018
 • prácheňské přebory základních škol 2018
 • Milevské okruhy 2018, 15. ročník
 • MTB kritérium OKOLO HRADEB 2018, 4. ročník galaxycyklošvec
 • Bernartický cyklokros 2018, 5. ročník

MTB Junior série 2018

PRAVIDLA

Právní odpovědnost je plně na pořadatelích závodů. MTB Junior série 2018 nebude zasahovat pořadatelům jednotlivých závodů do pravomocí. Pořadatel závodu je povinen dodržovat soutěžní řád a dohodnutá pravidla.

KALENDÁŘ ZÁVODŮ
19.4.2018, MTB Galaxy Cyklošvec Stevens, Písek (U hřebčince), CykloŠvec, Karel Švec
10.5.2018, MTB CK Příbram, Příbram, CK Příbram, Ing. Marek Volf
17.6.2018, MTB JUNIOR cup, Písek (Hradiště), Junior cycling projekt team Písek, Bc. Petr Koblic
15.7.2018, MTB kritérium OKOLO HRADEB Galaxy Cyklošvec, Písek (Velké náměstí) – finále, Junior cycling projekt team Písek, Bc. Petr Koblic

STARTOVNÉ
Startovné se na celý seriál neplatí. Přihlášky jsou možné elektronicky na www.juniorcycling.cz, nebo na místě akce.
Výše startovného a přihlašování  na jednotlivé  závody je plně v kompetenci pořadatele a řeší je propozice jednotlivých závodů MTB Junior série 2018.

ČASOVÝ PLÁN ZÁVODŮ SERIÁLU
Prezence + přihlášky:
V MTB Junior série 2018 je možná prezence pouze v den závodu v době upřesněné propozicemi jednotlivých závodů. Přihlásit se bude možné elektronicky na www.juniorcycling.cz.
Start:
Dle propozicí jednotlivých závodů – časy startů jsou v kompetenci pořadatelů závodů.

CENY
Jednotlivý závod seriálu:
Pro první 3 v každé kategoriim (zajistí pořadatel závodu).
Seriál:
Pro první 3 v každé kategorii (zajistí pořadatel série – Junior cycling projekt team, z.s., Písek).

Preambule
Závodníci smí absolvovat závody pouze na horských, krosových nebo trekingových kolech. Závodníkům na jiných typech kol, především cyklokrosových a silničních, nebude start povolen.
Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podaná přihláška účastníka celého seriálu nebo jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad.
Účastník podáním přihlášky vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:
závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou,
v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu,
mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu,
bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy,
souhlasí s tím, aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb. Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.
Start závodníka je možný pouze s písemným souhlasem jeho zákonného zástupce na řádně vyplněném a podepsaném formuláři, který je závodník povinen odevzdat pořadateli při prezenci
(pokud nebude pravidly závodu upřesněno jinak) ke každému závodu (souhlas zákonného zástupce je uveden přímo na přihlášce do závodu).

SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO ZÁVODY

Do soutěže se započítávají body dosažené v jednotlivých závodech.
Kategorie hodnocené v závodech v MTB Junior série 2018:
D4 – odrážedla děvčata do 4 let (rok nar. 2014 a později)
H4 – odrážedla chlapci do 4 let (rok nar. 2014 a později)
D6 – děvčata do 6 let (rok nar. 2012 a později)
H6 – chlapci do 6 let (rok nar. 2012 a později)
D9 – děvčata 7 – 9 let (rok nar. 2009–2011)
H9 – chlapci 7 – 9 let (rok nar. 2009–2011)
D12 – mladší žákyně 10 – 12 let (rok nar. 2006–2008)
H12 – mladší žáci 10 – 12 let (rok nar. 2006–2008)
D14 – starší žákyně 13 – 14 let (rok nar. 2004–2005)
H14 – starší žáci 13 – 14 let (rok nar. 2004–2005)

Ve všech kategoriích musí závodník respektovat rok narození a startovat v příslušné kategorii s těmito výjimkami:
Mladší závodník může nastoupit i do závodu ve starší věkové kategorii. Startovné hradí
ve všech kategoriích, ve kterých se závodů zúčastní.

Výsledky – protesty
Finální výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u ředitele závodu po zaplacení poplatku ve výši 300,–Kč. O podaném protestu, pokud tomuto nevyhoví kladně sám ředitel závodu, rozhoduje do 7 dnů komise ředitelů jednotlivých závodů. Proti jejímu rozhodnutí není odvolání. V případě uznání protestu se poplatek vrací. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.
Bodování do seriálu

První tři závody:

 1. místo 30 bodů
 2. místo 25 bodů
 3. místo 23 bodů
 4. místo 21 bodů
 5. místo 20 bodů

… každé další místo –1 bod
24. místo 1 bod

Závěrečný závod:

 1. místo 40 bodů
 2. místo 35 bodů
 3. místo 33 bodů
 4. místo 31 bodů
 5. místo 30 bodů

… každé další místo –1 bod
34. místo 1 bod

Pravidla soutěže jednotlivců
Do celkového hodnocení jednotlivců MTB Junior série 2018 se započítává součet 3 nejlepších bodových výsledků na jednotlivých závodech. Při rovnosti bodů v konečném hodnocení rozhoduje pořadí v posledním závodě, popřípadě věk závodníka.
Podmínkou pro připsání bodů je dokončení závodu a uvedení v oficiální výsledkové listině.
Body mohou být pořadatelem série odebrány závodníkovi i zpětně, a to zejména z důvodů, kdy jezdec startoval neoprávněně v jiné než pravidly jemu určené kategorii a v této kategorii získal body.
Odebrání bodů lze zpětně mj. i za nerespektování povinnosti mít po celou dobu na hlavě přilbu nebo za prokazatelné ú­myslné zkrácení trati.
Průběžné pořadí soutěže jednotlivců bude pravidelně aktualizováno na www.juniorcycling.cz.
Nejlepší 3 závodníci z každé kategorie v celkovém pořadí budou slavnostně vyhlášeni při závěrečném vyhodnocení seriálu.
Reklamaci celkového pořadí soutěže je možné uplatnit výhradně u pořadatele série. Reklamace musí mít písemnou formu (stačí e-mail). Na neodůvodněné stížnosti nebude brán zřetel.
Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.


prácheňské přebory základních škol 2018

Přebory žáků základních škol z Písku a okolí v cyklistice.
Místo: Písek – Hradiště (motokárový okruh)
Termín: 3.5.2018

Milevské okruhy 2018, 15. ročník

Český pohár mládeže a žen v silničním závodě jednotlivců 2017 + vložený závod dětí do vrchu.

Termín: 13.5.2018

Startují členové ČSC: Kategorie žáci, kadeti, junioři a ženy. Start v 10,00 hodin.

Prezence vloženého závodu dětí do 14 let do 13,30 hodin
Start ve 14,30 hodin.
Kategorie: odrážedla do 3 let, dále kola do 5, 7, 9, 12 a 14 let.
Trasa: Od MěÚ nám. E. Beneše. ulicí Švermova, odrážedla 100 metrů, ostatní závod do vrchu – do 7 let 600 metrů, ostatní 1100 metrů.
Startovné: 50,–Kč.
Ceny: Startující v kategorii odrážedel obdrží všichni, ostatní kategorie první 3.


MTB kritérium OKOLO HRADEB 2018, 4. ročník galaxycyklošvec

REGISTRACE:

http://ptime.cz/…hradeb-2018/

UKONČENÍ REGISTRACE V PÁTEK 13.7.2018 V 18:00 HODIN!

 1. Pořadatel: Junior cycling projekt team, z.s.
 2. Termín: neděle 15. července 2018
 3. Místo: Velké náměstí, Písek, okres Písek, Česká republika (GPS 49.3083231N, 14.1475900E)
 4. Ředitel závodu: Bc. Petr Koblic, mobil 733 321 821, e-mail: petr.koblic@juniorcycling.cz
 5. Časomíra:
 6. Prezence: Velké náměstí, Písek, od 9,30 hodin; startovní čísla se vydávají nejpozději 45 minut před startem jednotlivých kategorií!
 7. Podmínka účasti: Vyplněná přihláška k závodu, děti a mládež do 15-ti let se souhlasem (podpisem!) rodičů.
 8. Startovné: Na místě v den startu pro předem přihlášené – děti do 14 let –100,– Kč; kadeti, kadetky, junioři, juniorky –150,– Kč, muži a ženy –250,– Kč; bez elektronického přihlášení na místě příplatek pro všechny kategorie –100,–Kč.
 9. kategorie, čas startu, délka tratě:

mládež Z3 (juniorky 15 – 18 let) – 13,30 hodin, 30 minut
mládež M3 (junioři 15 – 18 let) – 13,30 hodin, 30 minut
muži A (muži 19 – 29 let) – 15,15 hodin, 50 minut
muži B (muži 30 – 39 let) – 15,15 hodin, 50 minut
muži C (muži 40 – 49 let) – 14,15 hodin, 40 minut
muži D (muži 50 – 59 let) – 14,15 hodin, 40 minut
muži E (muži 60 a více let) – 13,30 hodin, 30 minut
ženy Z (ženy 19 – 29 let) – 13,30 hodin, 30 minut
ženy H (ženy 30 – 39 let) – 13,30 hodin, 30 minut
ženy F (ženy 40 a více let) – 13,30 hodin, 30 minut

Vložené závody dětí:
odrážedla U4W – děvčata – 10,30 hodin, 100 metrů
odrážedla U4M – chlapci – 10,35 hodin, 100 metrů
U6W – děvčata do 6 let – 10,40 hodin, 2 malé okruhy
U6M – chlapci do 6 let – 10,50 hodin, 2 malé okruhy
U9W – děvčata 7 – 9 let – 11,00 hodin, 1 velký okruh
U9M – chlapci 7 – 9 let – 11,15 hodin, 1 velký okruh
MZ1 – mladší žáci 10 – 12 let – 11,30 hodin, 2 velké okruhy
ZZ1 – mladší žákyně 10 – 12 let – 11,50 hodin, 2 velké okruhy
MZ2 – starší žáci 13 – 14 let – 12,10 hodin, 3 velké okruhy
ZZ2 – starší žákyně 13 – 14 let – 12,35 hodin, 3 velké okruhy

10. Trať závodu: Malý okruh (Velké náměstí) 250 metrů; velký okruh (Velké náměstí, Fügnerovo nám., Podskalí. F. Šrámka, Jungmannova, Alšovo nám., Ningrova, Heydukova, Velké náměstí) 1500 metrů, povrch dlažba, převýšení 17 metrů.
11. Předpis: Pro všechny kategorie platí hladký závod start – cíl. Závod se koná na uzavřené trati. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností.
12. Parkoviště: Na výstavišti (GPS 49°18'29.722"N, 14°8'26.046"E).
13. Ceny: Věcné pro první tři závodníky v každé kategorii,
14. Vyhlášení výsledků: Dětské kategorie cca ve 13,00 hodin, ostatní kategorie cca v 16,15 hodin.
15. Zdravotní zajištění: Zdravotnice v místě závodu, Nemocnice Písek, Zdravotnická záchranná služba, Písek.
16. Ubytování: Pořadatel nezajišťuje.
17. Různé: Řazení na startu proběhne dle průběžného pořadí soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo změny oproti tomuto rozpisu!


Bernartický cyklokros 2018, 5. ročník

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU SENÁTORA MGR. JAROSLAVA VĚTROVSKÉHO

P R O P O Z I C E

Pořadatel: Junior cycling projekt team, z.s., Písek ve spolupráci s Městysem Bernartice

Místo konání: Bernartice, vrch Posvátný (GPS – 49.3657508N, 14.3857047E)

Termín konání: neděle 23. září 2018

Prezence v místě konání akce:
Kategorie dětí do 14 let – do 10:00 hodin.
Ostatní kategorie – od 10:30 hodin, ukončení prezence 30 minut před startem!

Start:
Děti a mládež do 14 let: v 10:30 hodin.
Kadeti, kadetky, juniorky a ženy: ve 13:30 hodin.
Hlavní závod – junioři a muži: ve 14:30 hodin.

Kategorie dle TBC cyklokrosové série 2018, délka závodu:
odrážedla dívky a chlapci do 4 let........­.............­.... cca 120 metrů (asfalt, cílové stoupání v aleji)
kola dívky a chlapci do 5 let........­.............­............ cca 470 metrů (malý okruh)
kola dívky a chlapci do 7 let........­.............­............. cca 830 metrů (2× malý okruh)
kola dívky a chlapci do 9 let........­.............­............ cca 1400 metrů (2 větší okruhy)
kola dívky a chlapci do 11 let.......­.............­............ cca 2100 metrů (3 větší okruhy)
žákyně a žáci do 13 let.......­.............­.............­....... cca 2800 metrů (4 větší okruhy)
kadetky (14–15 let).........­.............­.............­........ cca 5500 metrů (3 velké okruhy)
ženy (18+), juniorky (16–17), kadeti (14–15)….........­........ 7200 metrů (4 velké okruhy)
muži (18+, 30+, 40+, 50+), junioři (16–17)..........­......... 45 minut (velký okruh)

Parkoviště: Na vyznačených místech dle pokynů pořadatelů.

Týmové stany: Na vyznačených místech dle pokynů pořadatelů.

Startovní čísla: Výdej v místě startu od 9:00 hodin (max. 30 minut před startem jednotlivých kategorií!) a ukončen ve 13:30 hodin.

Neutralizace: V případě defektu není neutrální okruh, depo bude zřízeno v prostoru cíle.

Trať:
Nájezd cca 120 metrů
Děti do 7 let – malý okruh 350 metrů
Děti do 13 let – větší okruh cca 630 metrů
Ostatní kategorie – velký okruh 1800 metrů

Startovné: Dle pravidel TBC cyklokrosové série.

Řazení na startu: Dle pravidel TBC cyklokrosové série.

Předpis: Závodí se dle pravidel TBC série 2018 a tohoto rozpisu. Start je možný i na MTB strojích. Každý závodník jede na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Startující i po dojetí o jeden okruh nebudou odvoláváni. Rozhodující je počet ujetých okruhů a pořadí v kategorii. Při menším počtu startujících v dětských kategoriích se sloučí starty chlapců a dívek stejného věku. V kategoriích do 17 let je možný start se staršími závodníky. V kategoriích dospělých je možný start v mladších kategoriích.

Ceny: Obdrží první tři v každé kategorii. Malý dárek pro všechny děti do 13 let.

Vyhlášení: Dětské kategorie do 30 minut po dojetí kategorie žáků 12–13 let, ostatní kategorie do 30 minut po ukončení hlavního závodu.

Zdravotní zajištění: SDH Bernartice, ZZS Milevsko.

Kontakt: email: petr.koblic@juniorcycling.cz, mobil: 733 321 821.